Les pràctiques professionalitzades a les universitats catalanes

Model per a l’organització i el desenvolupament de les pràctiques curriculars.

Model per a l’organització i el desenvolupament de les pràctiques curriculars.

Les pràctiques curriculars externes de caràcter professional es troben identificades amb el conjunt d’activitats organitzades en entorns laborals i que són realitzades pels estudiants universitaris. Habitualment, tenen una durada de mesos i pretenen l’aplicació de les competències assolides a situacions reals. Seria el cas de la iniciació professional. La seva millora, en tant que escenari formatiu, exigeix de processos ben orquestrats que minimitzin les dificultats amb què els estudiants universitaris es poden topar en la seva realització. Tanmateix, precisa d’una òptima col·laboració entre els diversos professionals i les diferents institucions implicades, així com d’una cultura institucional sostinguda en el treball conjunt i l’apertura a l’entorn. Només possibles des del compromís de les universitats i els centres de pràctiques per impulsar accions d’orientació i tutoria afavoridores del seu èxit.

I sobre aquestes qüestions tracta l’estudi de Millora de la Qualitat Docent que ha coordinat l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo.uab.cat/) de la Universitat Autònoma de Barcelona (http://www.uab.cat/). El seu propòsit ha estat cercar respostes i alternatives a les problemàtiques de filosofia, organització i avaluació que les pràctiques professionalitzadores mostren dins el conjunt de Graus implementats en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Concretament, s’ha centrat en l’anàlisi i la delimitació de la naturalesa i el sentit d’aquestes pràctiques. Reparant, especialment, en el seu funcionament.

Els resultats de l’estudi evidencien la necessitat de millorar la comunicació i la coordinació entre les universitats i els centres de pràctiques per mitjà de l’orientació i la tutoria associades als programes formatius de pràctiques curriculars. Destaca significativament, per la seva novetat, la proposta que es deriva de la recerca en relació a un Model de Pràctiques Curriculars (Veure Imatge) i que posa l’accent en l’objectiu d’intervenció, els moments, els protagonistes i el procés, a partir d’indicadors i estàndards de qualitat.

Les conclusions posen de relleu la urgència per promoure una major consciència de la rellevància personal, professional i institucional que tenen les pràctiques curriculars. L’ànim és per estrènyer els vincles existents entre l’àmbit laboral i la formació dels futurs professionals. Tanmateix, una realització efectiva de les pràctiques curriculars convoca a distintes instàncies i agents que, malgrat puguin tenir funcions i responsabilitats distingides, han d’intervenir de forma coordinada per a respondre amb garanties a les absències normatives presents, resoldre les preocupacions que la realitat formula i operar amb una estructura fixada en el millor servei que es pot brindar des de la formació inicial dels estudiants universitaris com a futurs professionals.

José Luís Muñoz Moreno

Departament de Pedagogia Aplicada
Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona

Per saber-ne més: Gairín, J.; Armengol, C.; Muñoz, J. L.; Rodríguez, D. (2015). “Orientación y tutoría en las prácticas profesionalizadoras: propuesta de estándares de calidad”. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, Vol. 26, Nº 2, pp. 26-41. Disponible a: http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/15214/pdf_7

Referència de l’estudi: “Orientació i tutoria a les pràctiques professionals. Protocols d’actuació i delimitació d’estàndards de qualitat”. Coordinació: Joaquín Gairín. Equip d’investigació: Carme Armengol, Josep Maria Brucart, Isabel del Arco, Mercè Mitjavila, José Luís Muñoz, David Rodríguez i Silvia Ruiz. Entitat finançadora: Departament d’Empresa i Coneixement.