Grup de treball sobre la PAP

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 15 de desembre de 2014 va establir els requisits per accedir al Grau en educació infantil, al Grau en educació primària i al doble Grau en educació infantil i primària de les universitats públiques i privades del sistema universitari català a partir del curs 2017-2018 inclòs. Aquell acord establia que caldrà superar una prova d’aptitud personal que avaluarà, per mitjà d’una prova escrita, les competències comunicatives i lògico-matemàtiques bàsiques i la reflexió i el raonament crítica.

En la seva reunió de 5 de juny de 2015, Consell Interuniversitari de Cataluna va aprovar les característiques de la prova.

Acord PAP

Per tal de donar compliment a aquell acord, el Consell de Coordinació del Programa MIF va encarregar la posada en marxa d’un grup de treball amb la finalitat de preparar la PAP.

El grup estava format per la professora Núria Gorgorió (Universitat Autònoma de Barcelona), que actuava de coordinadora, la professora Mariona Cases (Universitat de Vic) i el professor Jaume Ametller (Universitat de Girona).

El grup va elaborar els dos exercicis de què consta la prova pilot: competència lògico-matemàtica (CLOM) i competència comunicativa i raonament crític (CCIRC). Aquesta es va dur a terme el 4 d’octubre de 2016.

Un cop pilotada la prova, l’Oficina d’Accés a la Universitat es va fer càrrec de la Prova d’Aptitud Personal que serà requisit per accedir als graus d’educació infantil i d’educació primària de les universitats catalanes.