Visita a la Universitat de Bolònia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Dins el Programa de Mobilitat Internacional per a professorat universitari del programa MIF (MOBMIF 2015), s’ha realitzat una estada a la Università di Bologna, entre el 2 i el 16 de maig de 2016. El lloc de destinació hScuola Psic Scienze Formazionea estat la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, centre universitari on s’imparteixen els estudis de mestre/a.

Els estudis de mestre són de cinc anys i s’anomenen “Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria”. Habilita per treballar tant al nivell escolar de Primària com al d’Infantil, però es tracta d’un únic títol (no ho confonguem, per tant, amb les nostres “dobles titulacions”).

El nombre d’entrada d’estudiants a primer curs és de 300 places, i han de superar unes proves específiques que tracten: competència lingüística i raonament lògic; cultura literària, històrico – social i geogràfica; cultura matemàtica – científica. Les proves no són excloents. Si no se superen amb una puntuació mínima establerta, llavors, se’n deriven uns complements curriculars a superar obligatòriament durant el primer any i mig universitari.

L’estructura curricular es composa d’assignatures de tots els àmbits de coneixement: matèries psicopedagògiques; matèries de coneixements disciplinaris (que inclouen la seva didàctica si el professorat ho vol, però només en alguns casos s’anuncia com a didàctica específica). El Pràcticum es distribueix entre quatre cursos (de segon a cinquè). Per al seu seguiment, s’organitzen moltes tutories, sempre a la Universitat. Els tutors de Pràcticum no visiten mai les escoles. Els tutors del Pràcticum no són els professors universitaris, són professorat de l’escola primària (alguns amb funció directiva) que estan prestant aquest servei a la Universitat per un temps determinat, cedits pel Ministeri d’Educació. L’organització curricular s’acaba amb la tradicional “tesi di Laurea”, equivalent als nostres Treballs Finals de Grau.

Aquest juny de 2016, acabava la primera promoció d’estudiants amb aquest pla d’estudis de cinc anys. Després de la Laurea Magistrale a Ciclo Unico es pot accedir a Masters Universitaris i a Doctorats de Recerca.

Per informació sobre el pla d’estudis concret, podeu visitar:

http://corsi.unibo.it/Laurea/ScienzeFormazionePrimaria/Pagine/default.aspx

Rosa M. Medir Huerta

Departament de Didàctiques Específiques
Facultat d’Educació i Psicologia
Universitat de Girona