Les Competències Digitals Docents als graus de mestre de les universitats catalanes

En relació al projecte ARMIF Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals, i com a fase prèvia a l’elaboració de la proposta, s’ha dut a terme en primer lloc una anàlisi de la presència de les Competències Digitals Docents (CDD) definides per la Generalitat de Catalunya (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500244.pdf) als plans docents de totes les assignatures dels graus de mestre de les nou universitats catalanes que imparteixen graus de mestre en la que s’observa: a) que la CDD té un tractament desigual als plans d’estudi de les diferents universitat; i b) que els estudiants de grau de mestre no reben una formació adequada en relació a la CDD.

En segon lloc, mitjançant grups de discussió, es van recollir visions de mestres i estudiants sobre la formació inicial en competències digitals contrastant les aportacions dels participants en relació als CDD establertes per la Generalitat y debatent sobre algunes acciones proposades pel grup de treball de la CDD del MIF. Complementàriament, es va fer una enquesta en la que es va demanar prioritzar les dimensions y descriptors de la CDD, resposta per més de 1.000 mestres i prop de 500 estudiants, on les tres dimensions més prioritzades han estat a) comunicació i col·laboració; b) desenvolupament professional; i c) ètica i civisme digital.

Més informació: www.fimted.cat

Joan-Anton Sánchez Valero

Dept Didàctica i Organització Educativa
Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona