PECOFIM – Pensament Computacional en la Formació Inicial de Mestres -

La Universitat de Girona (mitjançant el grup Udigital.edu), conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (a través del CRECIM), segueixen treballant durant aquest darrer any en el projecte PECOFIM: Pensament Computacional en la Formació Inicial de Mestres. El projecte fou endegat durant l’any 2016/17 i finalitzarà a les darreries del present curs 2017/18.

El plantejament de base del projecte és la integració del pensament computacional en la formació dels futurs mestres i poder comprovar el grau d’expertesa adquirit després d’aquesta formació, per tal que el trasllat a la pràctica educativa escolar sigui eficient i fonamentat sobre una bona base formativa. El projecte compta amb la col·laboració de quatre escoles de Barcelona, Granollers, Olot i Girona amb una àmplia experiència en la realització d’activitats relacionades amb la programació i la robòtica en contextos educatius, les quals participen d’aquesta experiència aportant la seva visió des de l’àmbit escolar.Pecofim_petit

L’ús del Pensament Computacional, entès com el conjunt d’estratègies i capacitats necessàries per a la resolució de problemes i el disseny de solucions sistemàtiques en entorns computacionals, i no computacionals, és una estratègia metodològica cada vegada més implantada en el món educatiu. Això, en part, és degut al creixent interès per la programació de robots educatius i d’animacions digitals, històries interactives, videojocs, etc. Des del Pensament Computacional es poden treballar múltiples aprenentatges de totes les disciplines, especialment les identificades com STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). El llenguatge computacional dóna també eines per a la resolució de tot tipus de problemes, tant en la fase de presa de decisions, com en el treball autònom i en equip, a més de facilitar eines que permeten cercar solucions creatives.

El projecte té dues línies de treball paral·leles i interrelacionades entre si: una primera on es planteja la creació de recursos educatius relacionats amb el pensament computacional (seqüències formatives per a futurs mestres i per a mestres en formació continuada i un repositori d’activitats i propostes aplicables a l’aula escolar); i una segona línia en la qual s’investiga el model de formació aplicable als plans d’estudi actuals per als graus de Mestre, per tal que el professorat novell sigui competent en el desenvolupament d’estratègies didàctiques fonamentades en l’ús del pensament computacional.

Aquest model de formació es concretarà en un marc didàctic en el qual es definiran els indicadors de pensament computacional, els estadis d’aprenentatge i expertesa del professorat, i algunes propostes d’activitats i seqüències formatives.

Actualment el projecte està en la fase final de recollida de dades per tal d’analitzar el grau d’incidència de la formació en Pensament Computacional sobre els alumnes d’ambdues universitats, l’anàlisi d’aquestes dades i en el procés de redacció d’aquest marc didàctic generat amb el treball desenvolupat en el marc del projecte.

Durant el procés d’execució del PECOFIM s’han fet diverses publicacions relacionades amb el projecte (que es poden consultar des de la web del projecte) en les quals s’han recollit diverses experiències de treball en robòtica i programació i s’han avançat alguns dels resultats del projecte. Paral·lelament s’ha participant en diferents fòrums i congressos tals com el FIET 2017 (Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia) o la futura participació en l’Scratch Conference (MIT, Boston, juliol de 2018) i les Jornades de programació i robòtica educatives #JPRE18 per difondre el treball dut a terme amb aquest ajut a la investigació.

Meritxell Estebanell
Departament de Pedagogia
Facultat d’Educació i Psicologia
Universitat de Girona