L’Espai de llengua catalana. Una iniciativa pilot per a la millora de les competències lingüístiques orals i escrites en català dels alumnes de la titulació de Mestre d’Educació Infantil i de la doble titulació Mestre d’Educació Infantil – Mestre d’Educació Primària de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona

Durant el segon quadrimestre del curs 2017-2018, en el marc del projecte ARMIF “Un projecte lingüístic de centre per a una millora lingüística i cultural dels futurs mestres” i amb la col·laboració dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i amb el suport dels ajuts per a recerca educativa de la doble titulació, s’ha dut a terme la iniciativa pilot dels tallers de l’Espai de Llengua catalana. Es tracta d’una mesura per millorar les competències lingüístiques escrites i orals dels estudiants de la Titulació de Mestre d’Educació Infantil i de la doble titulació Mestre d’Educació Infantil – Mestre d’Educació Primària de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. La iniciativa pilot s’ha dut a terme de manera paral·lela a la formació que els estudiants reben durant l’assignatura de primer curs Llengua Catalana per a l’Ensenyament. Les activitats dutes a terme en el marc de l’Espai de Llengua Catalana s’han articulat a partir de dues línies de treball: els tallers i els assessoraments.

Pel que fa als tallers, s’han fet sessions monogràfiques dos cops per setmana sobre aspectes de llengua escrita i llengua oral oberts a tots els aprenents. La temàtica de les sessions ha estat programada d’acord amb els resultats d’una primera prova de diagnòstic inicial i consells, fruit de l’experiència dels docents de l’assignatura. Paral·lelament, s’han dut a terme tallers amb un grup d’alumnes per aprofundir de manera avançada en aspectes de fonètica i expressió oral en general.

Quant als assessoraments, els alumnes que ho han desitjat han pogut fer una revisió de les seves produccions textuals orals i escrites amb els tècnics de l’Espai de Llengua. A més a més, s’ha creat un pla d’atenció individualitzada per als alumnes que ho han demanat i s’han dut a terme un seguit d’activitats per a la detecció precoç de dificultats. També s’han creat itineraris d’aprenentatge amb materials personalitzats per contribuir a la millora de les competències lingüístiques dels alumnes.

 El projecte de l’Espai de Llengua Catalana ha comptat amb la col·laboració del CRAI de la Biblioteca de Mundet i de la Facultat d’Educació, els quals han cedit l’espai per exposar els materials de treball per als alumnes i la sala per a la realització de les sessions presencials dels tallers i dels assessoraments, junt amb altres materials de treball com el canó, la pissarra i l’ordinador.

El projecte s’ha conclòs amb una prova final per a l’observació de l’evolució dels aprenents i amb la realització d’un qüestionari reflexiu autoavaluatiu dels alumnes que han participat en el pilotatge. A través d’aquesta activitat final s’ha mesurat ualitativament el grau de satisfacció pel que fa a la iniciativa i la percepció de millora lingüística fruit de la participació en el pilotatge. Els docents de l’assignatura Llengua Catalana per a l’Ensenyament també han respost un qüestionari per avaluar les accions de l’Espai de Llengua Catalana i l’evolució i millora dels alumnes que han participat en els tallers oferts.

Els resultats del qüestionari dels alumnes evidencien un grau de satisfacció molt alt per part dels alumnes amb la iniciativa duta a terme. Aquesta satisfacció és especialment alta en els alumnes seleccionats específicament per participar als tallers de llengua oral setmanals. A la graella es poden consultar els resultats més significatius pel que fa a l’enquesta dels aprenents. D’aquests qüestionaris s’han pogut analitzar els resultats de les iniciatives dutes a terme i treure conclusions del pilotatge de cara al futur.

Graella 1. Amb quina nota numèrica (de l’1 al 10) valoraries els tallers de llengua escrita i oral?

Graella 1. Amb quina nota numèrica (de l’1 al 10) valoraries els tallers de llengua escrita i oral?

 Un cop fetes les avaluacions de l’assignatura Llengua Catalana per a l’Ensenyament, d’acord amb els resultats ja recollits, podem avançar que s’ha produït una millora molt rellevant pel que fa a les notes dels alumnes que han participat als tallers de llengua oral. S’ha registrat una millora de 2’25 punts en la nota final respecte de la prova de diagnòstic inicial de llengua oral (sobre un total de 22 alumnes). En el cas dels tallers monogràfics oberts, s’ha registrat una millora de 2’99 punts en la nota final respecte de la prova de diagnòstic inicial de llengua escrita (sobre un total de 9 alumnes) i una millora de 1’88 en la nota de llengua oral (sobre un total de 9 alumnes).

Imatge 1. Sessió de tarda de l’Espai de Llengua.

Imatge 1. Sessió de tarda de l’Espai de Llengua

Els resultats obtinguts en les diferents estratègies de validació de les activitats de l’Espai de Llengua Catalana acrediten l’encert de la iniciativa i són un esperó per seguir ampliant les formacions, tallers i sessions monogràfiques dutes a terme, etc. Els resultats del projecte pilot dut a terme durant aquest curs són un bon motiu per seguir teixint sinergies entre els diferents agents de la Facultat encarregats de la formació dels estudiants per contribuir a la millora de les competències lingüístiques orals i escrites en català dels alumnes.

Ares Llop

Departament d’Educació Lingüística i Literària
Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona