El Pràcticum en la Formació Inicial de Mestres. Estat de la qüestió i propostes de futur

Document elaborat per un grup de treball del Programa MIF.