La Formació Inicial de Mestres a Catalunya amb relació a l’anglès: estat de la qüestió i propostes de futur

El document és fruit d’un grup de treball de professorat universitari expert en l’ensenyament de l’anglès. El grup va cloure les seves accions amb un seminari de treball i un document de propostes per a la formació inicial de mestres.

El procediment de treball va constar de tres fases. En la primera, es va revisar l’estat de la qüestió de les llengües estrangeres en relació a la formació del professorat d’educació infantil i primària sota tres perspectives o àmbits:

  • a) L’àmbit de les recomanacions institucionals, l’expressió d’objectius educatius sobre llengües estrangeres i formació de docents, i les regulacions vigents. Aquest àmbit inclou les recomanacions europees sobre ensenyament de llengües estrangeres i la normativa vigent al sistema universitari espanyol i, més concretament, en la formació de docents d’infantil i primària.
  • b) L’àmbit de la formació inicial del professorat d’infantil i primària, tal com s’està portant a terme en l’actualitat. En aquesta secció es desenvolupa un estudi comparatiu dels plans d’estudis vigents de GEI i GEP de les universitats catalanes pel que fa a la formació lingüística i didàctica en anglès
  • c) L’àmbit de la contractació pública de mestres per part de l’administració educativa catalana. En aquesta secció es fa una revisió dels criteris de contractació de mestres pel que fa a la capacitació lingüística en LE i didàctica en ensenyament de llengües estrangeres dels docents d’infantil i primària.

En segon terme, es van definir les funcions i rols que, en relació a les llengües estrangeres, els mestres del segle XXI amb diferents perfils estan cridats a exercir en una escola catalana arrelada al territori i oberta al món. Aquestes funcions estan organitzades sota tres tipus de perfils docents: mestre o mestra generalista d’infantil i/o primària; mestre o mestra especialista en ensenyament de LE a infantil i/o primària, i mestre o mestra generalista o especialista, que exerceix la docència en programes d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (AICLE) impartint continguts curriculars en anglès o una altra LE, per exemple, ensenyant ciències o música en anglès.

Per últim, com a conclusió de les dues fases anteriors, es va procedir a redactar un conjunt de recomanacions que, partint de la realitat actual, contribueixin de manera significativa a la millora de la formació lingüística i didàctica inicial dels futurs docents d’infantil i primària pel que fa a l’anglès i altres llengües estrangeres, i conseqüentment a la millora de la competència lingüística i intercultural dels estudiants catalans quan conclouen els ensenyaments obligatoris.