Grup de treball de Seguiment Acadèmic

Un dels objectius del Programa MIF és la millora de les condicions d’accés dels estudiants que volen cursar els graus de mestre. Per aquesta raó, al curs 2015-2016 es va crear un grup de treball per elaborar els exercicis de Competència lògico-matemàtica (CLOM) i de Competència comunicativa i de raonament crític (CCIRC), que varen conformar la prova d’accés als estudis de mestre PAP, a partir del juny de 2017.

Alhora, es va constituir un grup de treball per fer el seguiment del desenvolupament d’aquestes competències al llarg dels estudis de mestre, amb l’objectiu d’assolir uns criteris compartits entre les universitats participants al Programa. Una vegada realitzada la primera convocatòria de la PAP, i per avançar amb l’establiment d’aquests criteris, s’han constituït els següents dos grups de treball, que estan formats per professorat de diferents universitats:

El grup de treball sobre la competència matemàtica és format per representats de les diferents universitat catalanes que imparteixen els Graus de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària. Aquest grup es va constituir en rebre l’encàrrec del disseny de les proves de competència logicomatemàtica (CLOM) de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) 2017 i 2018.

La futura línia de treball del grup és la caracterització i seguiment del desenvolupament de la competència matemàtica en el transcurs de la formació universitària dels mestres d’Educació Infantil i/o Primària. Aquesta línia inclou, d’una banda, un estudi de la formació matemàtica i didàctica que reben els futurs mestres i, d’altra banda, la caracterització i seguiment de la competència d’anàlisi matemàtica-didàctica per a la professió de mestres d’Infantil i de Primària. Els objectius i les tasques s’aborden des d’una perspectiva àmplia que aporta la interacció del professorat docent i investigador de les diferents universitats catalanes.

Aquesta comissió es proposa donar continuïtat a la tasca iniciada amb la creació de les proves d’accés als estudis de mestre, concretament a la prova de competència comunicativa i de raonament crític CCIRC-PAP. Un cop definits els objectius i les exigències de les proves d’accés, la comissió es proposa concretar com ha de progressar la capacitat crítica i comunicativa dels estudiants durant els estudis de grau i les fites que s’han d’assolir en finalitzar-los en aquest àmbit.
Així doncs, els objectius de la comissió són:
I. Establir el grau de competència crítica i comunicativa necessari per accedir als estudis (de manera independent de les PAP) i el grau que s’ha d’haver assolit en acabar els estudis (concretant, si és possible, una gradació durant els quatre o cinc anys de formació universitària).
II. Dissenyar estratègies i protocols per garantir i avaluar aquesta competència de manera consensuada a totes les universitats catalanes.
III. Detectar i atendre reptes actuals i futurs per adquirir una competència comunicativa i crítica pròpia del segle XXI, per tal que s’abordin adequadament a les facultats d’Educació.

Membres

 • Mariona Masgrau (Universitat de Girona) com a coordinadora
 • Mariona Corcelles (Universitat Ramon Llull)
 • Maria Pau Cornadó (Universitat de Lleida)
 • Montserrat Fons (Universitat de Barcelona)
 • Xavier Fontich (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Mariona Graell (Universitat Internacional de Catalunya)

Membres

 • Berta Barquero (Universitat de Barcelona), com a coordinadora
 • Edelmira Badillo (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Teresa Calabuig (Universitat de Girona)
 • Sònia Esteve (Universitat de Vic)
 • Maria Luisa Girondo (Universitat Rovira i Virgili)
 • Maria José Gros (Universitat de Lleida)
 • Carme Julià (Universitat Rovira i Virgili)
 • Montserrat Prat (Blanquerna, Universitat Ramon Llull)
 • Gemma Sala (Universitat de Barcelona)
 • Maria Ricart (Universitat de Lleida)
 • Salvador Vidal (Universitat Internacional de Catalunya, UIC)