Programa seminari «Relacions de poder i conductes abusives en educació en una perspectiva de gènere»

Aquesta iniciativa respon als principis de responsabilitat social de les universitats i a una voluntat política atenta a les recomanacions i directrius de les Nacions Unides, en el sentit de contribuir a una formació ètica orientada a la comprensió humana, a aprendre a ser i a conviure. Aquesta formació ha d’afavorir la vivència en entorns democràtics, participatius i no excloents, i promoure ciutadanies no negades, en contextos de convivència que es van construint a través de relacions no marcades per les estructures estereotipades, com el gènere, sinó respectuoses i reconeixedores de les diferències.

El Seminari es planteja com un espai per dialogar, reflexionar i recollir les aportacions des d’àmbits docents i de recerca diversos, ja sigui des de la formació de mestres, des d’altres graus, centres i serveis universitaris, com també des d’organitzacions i institucions governamentals i no governamentals.

Els eixos d’anàlisi que es proposen en relació a la formació de mestres, i en general a la formació universitària, són:

  • Sabers sobre relacions de poder, violències i altres relacions abusives que caldria incorporar en la formació.
  • Incorporació dels eixos temàtics en els plans d’estudis, sigui com una àrea específica o des d’una perspectiva transversal del currículum.
  • Transversalitat i impacte de gènere d’aquesta formació.

Document de treball. “Relacions de poder, violències i altres formes de relació abusiva. La transversalitat del gènere”